zamknij menu

Warunki wynajmu

REGULAMIN WYNAJMU URZĄDZEŃ W FIRMIE
LEDOX RENTAL Sp. z o.o.
UL. PSZENNA 2A, 64-115 Wilkowice

Postanowienia ogólne
1. Urządzenia są wynajmowane na podstawie umowy wypożyczenia.

 1. Korzystając po raz pierwszy z usług LEDOX RENTAL, KLIENT zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
  a) Osoba prywatna
  ·     Dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem,
  b) Firma (nowy klient)
  ·     Dokumenty firmy (NIP, REGON, wpis do rejestru lub KRS)
  ·     Imienne upoważnienie do odbioru sprzętu w przypadku braku reprezentacji w KRS
 2. KLIENCI stale współpracujący z LEDOX RENTAL mogą ubiegać się o wynajem na preferencyjnych warunkach cenowych.
  4. Urządzenia wynajmowane są bez materiałów eksploatacyjnych (jak np. paliwo), KLIENT zapewnia je we własnym zakresie.
  5. Wynajmowane Urządzenia są sprawne technicznie.
   
  Zasady ustalania okresu wynajmu
  6. Czas najmu rozpoczyna się od daty wydania urządzenia/urządzeń do dyspozycji KLIENTA, a kończy z dniem zwrotu urządzenia/urządzeń.
  7. Planowany okres najmu jest każdorazowo określany w umowie.
  8. Planowany okres najmu może zostać przedłużony za obustronną zgodą. Warunkiem jest złożenie pisemnego lub telefonicznego wniosku o przedłużenie, który musi zostać przekazany nie później niż 3 dni przed zakończeniem ustalonego okresu wynajmu i zaakceptowanie go przez LEDOX RENTAL.
   
  Opłaty za wynajem
  9. Za jednostkę rozrachunkową z tytułu wynajmu urządzeń przyjmuję się jedną dobę. Doba zaczyna się o godzinie 8.00 każdego dnia, a kończy o godzinie 8.00 dnia następnego, chyba że obie strony ustalą inaczej.
 3. Koszt jednej doby wynajmu jest określony w umowie.
  11. Z tytułu należnych opłat za wynajem LEDOX RENTAL będzie wystawiał faktury VAT, płatne z dołu, w ustalonych odstępach czasowych, jednak nie rzadziej niż co 30 dni.
  12. Podawane w cenniku oraz umowie kwoty są kwotami netto do których zostanie doliczony należny podatek VAT.
   
  Dostawa
  13. KLIENT zobowiązuję się do odbioru urządzenia własnym transportem w dniu rozpoczęcia wynajmu oraz zwrotu w dniu zakończenia wynajmu.
  14. LEDOX RENTAL może dostarczyć oraz odebrać wynajmowane urządzenia za dodatkową opłatą określoną w umowie najmu.
  15. Klienci stale współpracujący z LEDOX RENTAL mogą zostać zwolnieni z opłat za dostawę i odebranie wynajmowanych urządzeń.
  16. LEDOX RENTAL oświadcza że wynajmowane urządzenia są sprawne technicznie. KLIENT jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności ich działania w dniu odbioru.

Kaucja
17. LEDOX RENTAL może uzależnić odbiór urządzenia/urządzeń od wpłaty kaucji w wysokości określonej w umowie.
18. Wpłacenie kaucji jest obowiązkowe dla nowych klientów oraz osób fizycznych.
19. Klienci stale współpracujący z LEDOX RENTAL mogą zostać zwolnieniu z obowiązku wpłaty kaucji.
20. Kaucja jest zwracana po uregulowaniu należności za wynajem.
 
Odpowiedzialność

 1. KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu w trakcie trwania umowy.
  22. KLIENT zobowiązuję się do zabezpieczenia przedmiotu najmu na wypadek dostępu osób nieupoważnionych oraz kradzieży.
  23. Po zakończeniu najmu, KLIENT zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe w stanie nie pogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. W przypadku, gdy przedmiot najmu lub jego akcesoria zostaną zwrócone uszkodzone, wówczas LEDOX RENTAL obciąży KLIENTA kosztami naprawy ale nie wyżej niż do wartości 70% katalogowej wartości urządzenia podanego w cenniku producenta aktualnego na dzień zdarzenia
  24. W przypadku kradzieży urządzenia KLIENT zostanie obciążony kosztami 70 % katalogowej wartości urządzenia podanego w cenniku producenta aktualnego na dzień zdarzenia. Okres wynajmu jest liczony do momentu zgłoszenia kradzieży.
  25. KLIENTOWI nie wolno wynajmować urządzeń osobom trzecim, chyba że LEDOX RENTAL wyrazi na to pisemną zgodę.
  26. KLIENT zobowiązuje się używać przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe zgodnie z ich przeznaczeniem oraz warunkami określonymi w załączonej instrukcji obsługi urządzenia. 
  27. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek samodzielnych napraw oraz samodzielnych przeglądów urządzeń objętych umową wynajmu. KLIENT ma obowiązek zgłaszania wszelkich awarii urządzeń do serwisu LEDOX RENTAL, który zadecyduję o dalszych działaniach serwisowych. 
  Postanowienia końcowe
  28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowania mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  29. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów związanych z umową najmu, jest Sąd właściwy dla miasta Leszno.
  30. Regulamin jest integralną częścią umowy najmu.